Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JOTRONICS BV

KVK nr. 227227182 – BTW Nr. NL804013044b01

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden – Jotronics bv –

Artikel 1 Algemeen
1.1 In deze voorwaarden wordt Jotronics BV, gevestigd te Delftsestraatweg 149 in Delfgauw, verder
aangeduid als Jotronics en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder Jotronics mede
opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Jotronics.
1.3 Een koper, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met Jotronics heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna
door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telefax op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
1.4 Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van Jotronics tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.
1.5 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 Offertes
2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2 De prijscouranten en prijsvermeldingen van Jotronics zijn geen offerte.
2.3 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Jotronics zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn
van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Jotronics dit
schriftelijk aan koper bekend maken.
2.4 Mondelinge toezeggingen verbinden Jotronics slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2.5 Inkoop- en andere voorwaarden van een koper worden door Jotronics uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog
uitdrukkelijk en schriftelijk door Jotronics worden aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatieopdracht door Jotronics op haalbaarheid is beoordeeld.
Jotronics heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder
de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt
ingelicht.

Artikel 4 Afbeeldingen
4.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders,
gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
4.2 Alle door of in opdracht van Jotronics gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Jotronics
en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden
worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.
4.3 De koper is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Jotronics te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van
Jotronics van Euro 455,- per dag.

Artikel 5 Prijzen
5.1 De zaken van Jotronics worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij Jotronics. De diensten van
Jotronics worden verricht tegen de prijs die Jotronics na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze
calculeert.
5.2 Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De
kosten voor verzending per expres komen alleen voor rekening van de koper wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft
gevraagd.

Artikel 6 Verzending / aflevering
6.1 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6.2 De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 30 dagen, tenzij anders is vermeld of genoemd. Deze levertijd geldt als
indicatie en niet als fatale termijn.
6.3 Indien de overeengekomen levertermijn om welke reden dan ook door Jotronics wordt overschreden, zal Jotronics de klant
hiervan schriftelijk (fax, brief, e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met
Jotronics te ontbinden, door dit schriftelijk (fax, brief, e-mail) aan Jotronics te melden.
6.4 Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval
binnen veertien (14) werkdagen nadat Jotronics het in artikel 6.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft
ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
6.5 De door Jotronics opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
6.6 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant. Jotronics behoudt zich het
recht voor bestellingen in deelleveringen te verzenden en te factureren.
6.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Jotronics b.v. de wijze van verzending. In geval Jotronics b.v. de wijze van verzending
heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Jotronics b.v.. Jotronics b.v. draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de
zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
6.8 Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard
gaande kosten.
6.9 Jotronics b.v. is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die
hem niet zijn toe te rekenen.
6.10 Jotronics b.v. is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit
productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
6.11 De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de
koper opgeslagen.
6.12 In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Jotronics b.v. op te
geven opslagplaats, heeft Jotronics b.v. het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de
oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de
kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Jotronics b.v. gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
6.13 Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Jotronics b.v..

Artikel 7 Afkoelingsperiode
7.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na
de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Jotronics b.v. te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te
geven. Indien Jotronics b.v. niet heeft voldaan aan alle in artikel 46c lid 2 BW gestelde eisen, bedraagt de termijn niet zeven (7)
werkdagen, maar drie (3) maanden.
7.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via email,
brief of fax) aan Jotronics b.v. te melden. De klant dient het product – na overleg met Jotronics b.v. – te sturen naar een door
Jotronics b.v. vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
7.3 Jotronics b.v. behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te
crediteren, wanneer blijkt dat een product beschadigd of incompleet wordt geretourneerd.
7.4 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Jotronics b.v. schade heeft opgelopen die aan een handeling of
nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Jotronics b.v. de klant hiervan schriftelijk (via fax,
brief of e-mail) in kennis stellen. Jotronics b.v. heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade
van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
7.5 De bepalingen in de wet ‘’Kopen op afstand’’ zijn van toepassing.

Artikel 8 Betalingen
8.1 Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het
verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval dat Jotronics b.v. een factuur zendt, dient de betaling voor geleverde zaken
en/of diensten plaats te vinden op de (post-) bankrekening van Jotronics b.v., zoals is vermeld op de factuur en wel binnen veertien
dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 Jotronics b.v. is gerechtigd het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) te verhogen met een zogenaamde kredietbeperking toeslag van
2% over dat bedrag. Bij betaling binnen de in art. 8.1 gestelde termijn is koper gerechtigd het desbetreffende bedrag in mindering te
doen strekken op het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting).
8.3 Indien Jotronics b.v. aan koper kortingen heeft toegekend, is koper gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te brengen op de
prijs, tenzij betalingen niet tijdig plaatsvinden en/of factuurbedragen openstaan.
8.4 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen
die het langst openstaan, zelfs al vermeld de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8.5 Indien de koper de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan
Jotronics b.v. verschuldigd van 2,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand
wordt gerekend.
8.6 Indien de koper het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Jotronics b.v. tot incasso van de
vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de koper gehouden aan Jotronics b.v. te betalen een vergoeding wegens de
daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van Euro
115,- per factuur.
8.7 Niet-tijdige betaling geeft Jotronics b.v. het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met
de koper op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst en onverminderd het recht van Jotronics b.v. op van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
8.8 Jotronics b.v. is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Jotronics b.v.
te verrichten prestaties, een en ander op een door Jotronics b.v. aan te geven wijze.
8.9 Het is de koper niet toegestaan verrekening toe te passen.
8.10 In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
8.11 Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling
aanvaard. Jotronics b.v. garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.
8.12 Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als aanbetaling na hun inlossing.
8.13 Jotronics b.v. staat tot geen van haar kopers in een rekening-courant verhouding.
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

9.1 De eigendom van de geleverde zaken wordt door Jotronics b.v. uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen
de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens
tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
9.2 Het staat de koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Jotronics b.v. de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in
gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.
9.3 De koper verplicht zich op eerste verzoek van Jotronics b.v. de zaken aan Jotronics b.v. ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu
onherroepelijk machtiging aan Jotronics b.v. of aan de door Jotronics b.v. aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich
bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te nemen.
9.4 Jotronics b.v. verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de koper de eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de
koper al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Jotronics b.v. ten behoeve van andere
aansprakelijkheden die Jotronics b.v. op de koper heeft. De koper zal op eerste verzoek van Jotronics b.v. zijn medewerking verlenen aan
handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van Euro 455,- voor ieder dag dat de koper hiermee nalatig blijft.
9.5 Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom
van Jotronics b.v. tot volledige voldoening van al hetgeen Jotronics b.v. van de koper te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

Artikel 10 Reclame
10.1 Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen
acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke
omschrijving van de klacht aan Jotronics b.v. kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Jotronics b.v.
geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken c.q. facturen als juist erkent.
10.2 Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
10.3 Indien een reclame door Jotronics b.v. gegrond wordt bevonden, heeft Jotronics b.v. het recht te hare keuze:
de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen
aan Jotronics b.v. worden afgegeven;
het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
10.4 Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die
deel uitmaken van dezelfde bestelling.
10.5 Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking,
kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
10.6 De koper dient in voorkomend geval Jotronics b.v. onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
10.7 Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. Jotronics b.v. aanvaardt
teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze
zaken aan het door Jotronics b.v. op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Jotronics b.v.
deze zaken aan de koper afleverde.
10.8 Software waarvan de zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

Artikel 11 Garantie
11.1 Jotronics b.v. staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en
de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende
bepalingen vermeld.
11.2 Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op de geleverde zaken wordt 12 maanden garantie verleend tenzij
anders schriftelijk anders is overeengekomen.
11.3 Indien de koper aan Jotronics b.v. een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de
afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand
te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Jotronics b.v.. De koper zal al dan Jotronics b.v. vrijwaren van
alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
11.4 Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Jotronics b.v. verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor
zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van Jotronics b.v. zo spoedig mogelijk hersteld,
vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
11.5 Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft Jotronics b.v. garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
een garantie is toegezegd.
11.6 De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico af te leveren op het door Jotronics b.v.
op te geven adres, op rekening van Jotronics b.v., onder vermelding van een bij Jotronics b.v. op te vragen RMA-nummer.
11.7 Voor zaken met een door andere dan Jotronics b.v. bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden
gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
11.8 De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien;
_ de koper de zaken heeft verwaarloosd,
_ de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of
namens Jotronics b.v. zijn verricht,
_ bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadigd door
inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen,
_ het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden,
_ het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires,
_ de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld,
_ de koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met Jotronics b.v. gesloten overeenkomst(en).

Artikel 12 Handelsmerk
12.1 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Jotronics b.v. afgeleverde zaken
aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 13 Aansprakelijkheidsbeperking
13.1 Jotronics b.v., noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn
aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de
uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
13.2 Onverminderd het vorenstaande is Jotronics b.v. in ieder geval nimmer aansprakelijk:
_ wegens niet-, of niet tijdige levering;
_ voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
_ in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;
_ indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden
dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
_ voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Jotronics b.v.’s
bedrijfsruimte bevinden;
_ voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
_ voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
_ voor schade door geleverde software;
_ voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
_ voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van
gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het
blijven openstaan van telefoonlijnen.
13.3 Indien Jotronics b.v. in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard Jotronics b.v. slechts
aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering
gedane uitkering.
13.4 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Jotronics b.v. nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag
voor de betreffende overeenkomst.
13.5 De koper zal Jotronics b.v. vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Jotronics b.v..
13.6 De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het
gevolg is van opzet of grove schuld van Jotronics b.v. of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14 Niet-toerekenbare tekortkomingen
14.1 Jotronics b.v. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Dit artikel
laat de toepassing van artikel 6:78 BW bij een consumentenkoop onverlet.
14.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort
te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen,
vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Jotronics b.v. alsmede van hulppersonen, ziekte van
personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
14.3 Jotronics b.v. heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Jotronics b.v. is tevens gerechtigd de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat
uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Jotronics b.v. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Jotronics b.v. behoudt
het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
14.4 Jotronics b.v. heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan
zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper
echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 15 Ontbinding
15.1 Indien de koper zijn verplichtingen jegens Jotronics b.v. niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement
is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren
of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot
verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het
beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke
vordering, die Jotronics b.v. te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is
vereist.
15.2 In de gevallen onder 1 genoemd, heeft Jotronics b.v. het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de
overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
15.3 Jotronics b.v. is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
15.4 In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Jotronics b.v. schriftelijk in verzuim stellen en deze een
redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen
koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
15.5 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf
reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
15.6 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan maken van reeds door Jotronics b.v. verrichte
prestaties, en heeft Jotronics b.v. onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.
15.7 Indien een bevestigde en/of ondertekende opdracht van speciaal voor koper bestelde of geassembleerde producten door de koper
wordt geannuleerd, zonder dat Jotronics b.v. in verzuim gesteld is (art. 15.4), dan behoudt Jotronics b.v. zich het recht voor 10% van de
opdrachtsom (ex btw) in rekening te brengen.

Artikel 16 Consumentenkoop
16.1 In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen niet: art. 9 lid 5, 7 en 8; art. 14 lid 2; art. 16 lid 2 (voorzover
het de bevoegdheid van Jotronics b.v. tot ontbinding betreft); art. 18 lid 2 (wordt aangevuld met: “De koper heeft het recht om binnen
een maand nadat Jotronics b.v. zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde
rechter.”).

Artikel 17 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
17.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
17.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Jotronics b.v. en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden
opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Jotronics b.v. er de voorkeur aan geeft het
verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren
tot de competentie van de kantonrechter.
Artikel 18 Gedeeltelijke ongeldigheid
18.1 Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen Jotronics b.v. en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de
overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.
18.2 Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min
mogelijk – gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst – afwijken van de niet-verbindende bepalingen.